Samantha Polak

Samantha is te herkennen aan haar rustige en onderzoekende karakter. Gedurende de opleiding heeft zij zich als danser, dansdocent en dansmaker verdiept in de stijl improvisatie. Ruimte voor persoonlijkheid en individuele ontwikkeling is wat zij belangrijk vindt. Door middel van improvisatie wil zij deze ruimte creëren voor ieder persoon waarmee zij samenwerkt.  

Onderzoek staat binnen haar werk centraal en ze werkt graag procesgericht. Door het stimuleren van autonoom denken en buiten de kaders durven te gaan, hoopt Samantha betrokkenheid en betekenis te kunnen creëren bij de personen waarmee zij samenwerkt. Zodat zij op deze manier eigenaarschap kunnen nemen over hun eigen werk en waarbij hun persoonlijkheid een belangrijke rol speelt. 

Tijdens de opleiding heeft zij een lessenreeks ontwikkeld waarbij het gedachtegoed van Butoh (Japans danstheater) gecombineerd werd met de stijl improvisatie. Sindsdien heeft zij dit verder onderzocht gedurende haar stages. Gaandeweg begon ze steeds meer te worstelen met een ethisch dilemma. De vraag die zij zichzelf keer op keer stelde was: “In hoeverre maak ik mij eigenlijk schuldig aan culturele toe-eigening?” Een zoektocht naar richtlijnen en handvatten hoe je hier als dansdocent en dansmaker mee om kan gaan volgde en resulteerde in niets. Haar interesse voor Butoh en een persoonlijk verlangen naar richtlijnen en handvatten zijn de drijvende kracht achter haar afstudeeronderzoek. Ze onderzoekt het interculturele bewustzijn en het maatschappelijk functioneren van dansdocenten in betrekking tot het kunnen kwalificeren van culturele toe-eigening binnen dans. 

 

Instagram: @samantha_polak

E-mail: info@samanthapolak.nl 

 

Samantha can be recognized by her calm and inquisitive nature. During her education she has deepened her knowledge and understanding of improvisation as a dancer, dance teacher and dance maker. Providing space for personality and individual development is what she finds important. Through improvisation she wants to create this space for each person she works with.  

Research is central within her work and she likes to work process-oriented. By stimulating autonomous thinking and daring to go outside the box, Samantha hopes to create involvement and meaning for the people she works with.  

So that they can take ownership of their own work and where their personality plays an important role. 

During her education, she developed a series of classes combining the ideas of Butoh (Japanese dance theater) with improvisation. She has since explored this further during her internships. Gradually she began to wrestle more and more with an ethical dilemma. The question she asked herself again and again was: “To what extent am I guilty of cultural appropriation?” A search for guidelines on how to deal with this as a dance teacher and dance maker followed and resulted in nothing. Her interest in Butoh and a personal desire for guidelines are the driving force behind her graduate research. She examines the intercultural awareness and social functioning of dance teachers in relation to being able to qualify cultural appropriation within dance.